Search This Blog

Saturday, October 21, 2006

Mga Luwa ni Tay Itsong

Ro mga masunod nga luwa hay ginsueat
ni
Melchor F. Cichon, April 24, 2001
Updated: November 10, 2006
Moved from http://www.geocities.com/aklanonliterature

MGA LUWA ni Tay Itsong

Luwa 1

Si Eugene gatungtong sa bato.
Kon hapiton it bagyo
Nagahukas-hukas ra ueo.


Luwa 2

Pagtueok ko sa eawod
Ro El Nino nagakurog.
Paglingot ko sa Guicod,
Ro mga niyog nagatiyogtiyog.


Luwa 3

Nagtuea ako't eangka
Gin-eamhayan ko't bae-a.
Ro habilin pagkaeaha
Sangkakutsarang duga.


Luwa 4

Kon magkiringkiring si Vanessa
Sa ibabaw it lamesa,
Ro ay Nonoy nga pangatlong mata
Nagarambol, nagakudeta.


Luwa 5

Hipos anay, hipos anay
Ay ro mga kandidata nagamartsa.
Andang besti nagasidlak, nagasiga
Bangud ro andang anwang ginpanumba.


Luwa 6

Kon sa baboy ag sa anwang
Ro pinakapresko nga paligusan
Bukot suok, bukot suba
Kundi eogan-eogan.

Luwa 7

Sa atop it eangit
May antulihaw nga nagsinggit:
May ayam nga gapang-it
It asawa nga natuslok it siit.


Luwa 8

Nagabueak, nagabueak
Ro mga jeepney sa highway.
Kon magtumbling eon ron ngani
Ro Milo ag ro kape nagalibre.


Luwa 9

Ro itlog sa Bataan
Gahabok ra dughan.
Kon rayang itlog bumuswang
Magaligid gid kita tanan.


Luwa 10

Sa tingoy-tingoy it santoe
May antiyamis nga nagapangihoe:
Pag-agi ni Lolo Empoy
Nagrap sa anang ingkoy.


Luwa 11

Damuea gid ring oling,
Baskuga gid ring tamboe
Agud mag-abo ro hilong
Nga paeas-anon ni Sr. Sto. NiƱo.


Luwa 12

Nagbunit ako sa bubon
Halin sa agahon hasta sa hapon.
Pag-abot ko sa amon
May mga bae-a nga gahueat kakon.


Luwa 13

Pagtapas ko't lawaan sa Ormoc
Tanan nga mga baboy naghueagok.
Pag-agi ko sa baybay
Nagtambak ro mga bangkay.


Luwa 14

Pagsunog ko't Madia-as
Tanan nga ilahas nagwaeas.
Pag-abot ko sa baeay
May mga PC kakon nga nagabantay.


Luwa 15

May niyog nga nagtubo
Sa tangkugo it alimango.
Paghimas ko sa anang daywang bunga
May nagsinggit: Putang Ina!


Luwa 16

Kon ako magboto,
Pilion ko ro gwapo.
Kon imaw ngani maperde
Ihueog ko imaw sa Campo Berde.


Luwa 17

Sa amon nga kusina
May kawit ako nga gin sab-it.
Pagtagay ko sa bol it tuba,
Ro mga manogmama naggueowa.


Luwa 18

Igto sa amon nga baeay
May daywang bayeng paeahikay.
Pag-abot ni Nanay,
Nagmaeaea ra andang eaway.


Luwa 19

Pagsakay ko sa tri-sikad
May huya-huya nga nagbalibad.
Nagbalibad ay ra dahon
Indi eon makabuskad.


Luwa 20

Sa bubungan it eangit
May nasab-it nga anglet.
Sa akon nga pagsinungkit
May nahueog nga laon nga pusit.


Luwa 21

Si Inday owa gid it kaeo-oy
Kay Nonoy sa Kuwait nagapainit.
Kon imaw ngani eamigon
Masuhot sa haboe ni Ambeth.


Luwa 22

Sa amon nga barangay
Kadasig magtubo ro paeay.
Nagasabud paeang si Tatay.
Nagapadaeawat eo't bugas si Nanay.


Luwa 23

Sa Barangay Guicod
May bomba't tubi nga gin ugdok.
Tanan ro nagasag-ob gapila kon mag-abot,
Owa't eabot kay Mama Iskog.


Luwa 24

Sa amon nga opisina
Daywang klase ro gapila:
Ro isaea, kada kinsina;
Ro pangaywa, kinse-trienta.

Luwa 25

Sa amon nga banwa
May sanglibu nga daeaga.
Ugaling abo gid rang kangawa
Ay kon gabii eang sanda kon mag-obra.


Luwa 26

Kon ako mangasawa,
Pilion ko gid ro gwapa
Para kon maubusan eon ngani ako't kwarta
Sa Japan ko imaw ipasalta.


Luwa 27

Sa sueod it Madia-as
Gatumpok ro tadyaw:
May sa lolo, may sa eabsag,
May baroto sa ibabaw.


Luwa 28

Sa amon nga banwa
May doktor nga paris kay Richard Gomez.
Kon imaw magbueong
Ro mga daeaga nagakalipong.


Luwa 29

Sa barangay Botong
Basket-basket ro uhong.
Pero kon ro mga daeaga ro papilion.
Ro mga sukoe gid ro andang gabuton.


Luwa 30
May hepe sa opisina namon
Sa overtime daeayawon.
Pero kon ra suweldo ro pagahambaeon
Mas mapuea pa ro uhong.


Luwa 31

Ro baeay ko sa Boracay
Ra poste ginhimo sa sigay.
Kon sumaka si Inday
Nagakapusa ra tuway.


Luwa 32

Sa tiyan it dragon
Ro mga Pinay mahipuson.
Owa gasinggit maskin kuroton
Ay ra andang tiyan gutom.

Luwa 33

Sa ibabaw it santoe
May sueat ako nga ginduhoe.
Ginbasa ni Dumpoe:
Lezo Elementary School.

Luwa 34

Igto sa Takas
May daeaga nga haras-haras.
Kon magkatoe ra anang eawas
Ginanusnos na sa baeas.

Luwa 35

Sa baryo it Silakat-Nunok,
May payag nga mabilog-bilog.
May daeaga nga bilambilog
May soltero nga andang ginapatiyog-tiyog.

Luwa 36

Inday, maski siin ka magtago.
Maski sa alibutod it nonok.
Tigban ko, barinahan ko.
Gugma ro nagasugo.

Luwa 37

SA ibabaw it niyog
May sueat nga nagaeabaw.
Binasa it antulihaw:
Ro anwang kuno hay owa't ngipon sa ibabaw.

Luwa 38

Sa amon nga ugsaran,
May bato nga ginbutang.
Kon sin-o nga soltero kara ro makasandad,
Sigurado gid nga magbisa kay Tatay.

Luwa 39

Igto sa Lezo
May pantat sanda nga gin-ihaw.
Pagguwa ni Tay Itsong
Tanan nga tawo nag-sing-along.

Luwa 40

Si Tatay sobra gid kahipos
Maski hilong mahipos man gihapon
Peru kon imaw maghueaguk
Gakaeabugtaw tanan ro mga nagakaeatueog.

Luwa 41

Tan-awa ro bombilya
Nagadueom, nagasiga.
Paris man it paghigugma,
May puno, may punta.

Luwa 42

Nagsueat ako't luwa.
Ginditso ra ni Lola.
Pagkabati kara ni Tay Itsong,
Nagpropos imaw kay Lola dayon.


Luwa 43

Sa pihak it liptong
May eaki nga nagakungkung
Ginhangeab imaw it anwang
Anang pageaum hay bawang.

Luwa 44

Paghalin ko sa baeay
Nagbilin kakun si Tatay,
Kon ako kuno mangasawa
Pilion ko gid kuno ro daeaga.

Luwa 45

Paghalin ko sa baeay
Nagbilin gid sa Nanay,
Bangod kuno ako maeaw-ay
Magpabinit-binit eang ako anay.

Luwa 46

Sa likod ku among baeay
May naeuto nga bayawas;
Kon may baye kara nga makasungkit,
Ipakasae ko gid kay Ambeth.

Luwa 47

Sa likod ku among baeay,
May nagtubo nga bayawas;
Kun sin-o kara ro magtapas
Ipakasae ko gid sa Takas.

Luwa 48

Ro gugma mo Nonoy
Akon nga batunon
Pagkatapos mo huyapon
Ro mga baeas sa baybayon.

Luwa 49

Pag-abot ko sa baeay
Nagarapike ro baba ni Tatay ag ni Nanay;
Nagsueod ako sa tadyaw,
Owa eon gid nanda ako mapukaw.

Luwa 50

Sa ibabaw it Manduyog,
May tumugpa nga banog;
Akon kunta imaw nga dakpon,
Ugaling gintuka rang uyahon.

Luwa 51

Inday kon batunon mo eang ako,
Indi mo gid pag-angkiton ring siko;
Kon mag-usoy ka't makabitan,
Mausoy man ako ku akong masab-itan.

Luwa 52

Sa amon nga baryo
May lola nga matambok;
Kon binukbok indi makakadlot,
Pero kon sinanlag nga mais, nagaeagumok.

Luwa 53

Sa amon nga ugsaran,
May nagtubo nga melon;
Bukon ma't imo, bukon ma't akon,
Peru hipos eang ay aton nga kan-on.

Luwa 54

Sa kilid ku among baeay
May nagtubo nga kutikot;
Kon imo ngani ra nga usapon,
Matueo-tueo gid ring sip-on.

Luwa 55

Sa amon nga dingding,
Nagbueak ro everlasting;
Kon sin-o kara ro makalingling,
Magaeoksu-eokso gid ra kasingkasing.

Luwa 56

Sa ibabaw it Bukid Manduyog,
May pesos nga nagarol;
Nagaligid, nagarol.
Dumiritso sa Daily Double.

Luwa 57

Sa amon nga ugsaran,
May ginbutang nga bato nga maeapad;
Kon sin-o kara ro makasandad,
Indi gid kay Inday makabalibad.

Luwa 58

Sa Bacolod ag sa Iloilo, ro kwarta ginapiko,
Sa Antique ro kwarta sa kaeanasan gina-arado;
Sa Aklan, ro kwarta gauean
Sa karsada, sa kaeanasan.

Luwa 59

Paeayo, paeayo,
Baye nga paeasab-it;
Kon gusto mo mabaton it pumueoyo,
Magpasermon ka anay sa simbaha't Kalibo.

Luwa 60

Sa adlaw-adlaw ko nga pageaya
Sa tunga-tunga it Akean;
Indi gid ako makadakop it bae-a
Rang eaya gali owa it tengga.

Luwa 61

Pito nga bukid rang gin-eakbay.
Leon ag tigre rang kaaway.
Ro kagaoy akon ginsikway
Agod makahambae eang ako kimo it Inday.

Luwa 62

Kon ikaw mangasawa
Pilion mo ro bayeng maeaw-ay;
Indi ka gid mageaway-eaway
Ag ring dila mahimo gid nga gaway-gaway.

Luwa 63

Masadya tan-awon ro pantalya,
Nagadueom, nagasiga
Paris it paghigugma it hari at prinsisa
Sa Francia man o sa Alemanya.

Luwa 64

Sa amon nga opisina
May baeo nga senyora
Adlaw-adlaw imaw nagabongga
Peru kon kinsina, ro gasukot kana gapila.

Luwa 65

Sa amon opisina
May ulay nga daeaga;
Kon oras it trabaho
Sa bubungan gatapik ra painu-ino.

Luwa 66

Inday, magpaeapit ka riya,
Kon indi ka eani matumba
Sa ginasakyan mo nga bala,
Pakaslan gid dayon kita.

Luwa 67

Si Edad nagpanamgo
Sa boyfriend nana nga Amerikano;
Pero pagkasayod nga abo ra kuto
Nagbag-id eon lang imaw ka siko.

Luwa 68

Sa primero nga pagkakita ko kimo
Rang tagipusuon nag-euksoeukso;
Pagkakita ko kimo nga owa't make-up
Gulpi ako nga nadismayo.

Luwa 69

May pispis ako nga antiyamis
Pagbutang ko kana sa hawla nga saesaeon,
Nagsinggit imaw kakon:
Sumueod ka man riya kakon.

Luwa 70

Sa tanan namon nga magmaeanghod
Ako gid ro pinakamaisog;
Kon mag-abot ro kasisidmon
Sa saya ni Nanay gakupkop ako dayon.

Luwa 71

Ngisi ag ngisi
Si Eaon sa library;
Gali may habunit nga eaki
Sa paggamit it internet.

Luwa 72
Si Inday, Si Nanay
Permi eang sa anang nobyo naga-away;
Nanago ako sa tadyaw,
Ginhakwat ako kang bayaw.

Luwa 73

Nagtanum ako't katumbae
Sa binit ko amon nga tangkae;
Nagbunga it kutikot,
Ro makakaon kara nagabuktot.

Luwa 74

Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobya mo;
Ro adlaw imo nga tukuran
Agud indi kita madueman.

Luwa 75

Sa baeay it eamang,
May tagasaw nga nagakabit-kabit;
Umagi si Ambeth,
May iti nga pumuswit.

Luwa 76

Kon gusto mo gid man ako
Nga mangin nobya mo;
Basyahan mo't yelo ro adlaw,
Agod indi ra matunaw.

Luwa 77

Maskin matunaw sa North Pole ro yelo
O maupod ro kaeayo sa impiyerno;
Owa ra it kaso, basta ikaw Inday
Iya eang kahulid ko.

Luwa 78

Balita! Balita!
May fetus nga hakita
Sa mahalimunon nga daean
Maeapit sa iskuylahan.

Luwa 79

Ro batchoyan sa Iloilo
Ginadagsaan it mga tawo;
Owa sanda't malay
Nga kutsara-kutsara nga betsin ro ginaeamhay.

Luwa 80

Patindugan mo man ako't palasyo
Ag marmol man ro ginaeugban ko:
Indi man ako gihapon kimo
Ay owa ka gid gasipilyo.

Luwa 81

Sa amon nga baryo
May baeay nga ingko palasyo;
Ugaling sa andang ugsaran,
Ro basura anda nga ginapabay-an.

Luwa 82

Ipilak, ipilak
Ro sigay sa baybay;
Ihaboy, ihaboy
Ro baye nga baboy.

Luwa 83

Saeamat, saeamat
Sa tawohan it DPWH;
Ro libre nanda nga polbos
Adlaw-adlaw ro pumoeoyo naga-antos.

Luwa 84

Sa binit it baybay
Si Joel nagpaugduk it baeay;
Kon sakaan ni Inday
Gaunat-butong it anay.

Luwa 85

Ro bilin ni Tatay
Paghalin ko sa baeay,
Kon ako ngani mangisog
Sundon ko ro kilat nga owa't daeogdog.

Luwa 86

Sa Aklan ro kwarta
Owa ginapala o kinapiko paris sa Negros;
Owa man ginakali pareho sa Iloilo
Kundi ginasilsig sa karsada't Kalibo.

Luwa 87

May pispis ako nga antulihaw,
Ginhigot ko sa tadyaw;
Pag-agi ni Tay Islaw,
Gintuslok ra kalimutaw.

Luwa 88

Matuod nga may email;
Matuod nga may cell phone;
Pero rang gusto nga sueat nga batunon
Ring hand written letter man gihapon.

Luwa 89

Sa likod it anwang
May ginbilin nga drawing;
Akon nga gintan-aw:
"Owa ka gali it ngipon sa ibabaw."

Luwa 90

Sa Kalibo,
Ro Smokey Mountain sa pangpang it Akean;
Kon umabot ro baha
May limpyong basurahan eon man.

Luwa 91

Saeamat. Saeamat.
Sa mga taga-DPWH.
Ro mga karsada pagkatapos it uean
Ro mga saeakyan nagaduyan-duyan.

Luwa 92

Ro mga senador sa Manila
Nagahabuyanan it eutay;
Ro mga army sa patag-awayan,
Nagasuksok it gision nga saewae.

Luwa 93

Igto sa suba it Sitio Gemino, Altavas
May gineubong nga puti nga linganay.
Kon sin-o ro makabatak karon,
Sigurado gid nga magmanggaranon.

Luwa 94

Igto sa amon nga barangay
Ro mga eamang nga eaki
Nagakaeamatay sa tupad ku baye
Nga nakatao kanda it kalipay.

Luwa 95

Si Francisco del Castillo
Puno sa Aklan it mga Katipunero
Namatay sa bala nga naghalin kay Moises Elecito
Nga ana man lang nga kasimanwa.

Luwa 95

Kon may hangin ring ueo
Indi ka gid mag-agto sa Kalibo;
Basi sa pag-uli mo sa inyo
Owa ka eon it ueo.

Luwa 96

Pag-agto ko sa Batan
Nakadakop ako't daeupingan;
Sosyal nga daeupingan
May lipstick ra hasang.

Luwa 97

Ro mga eaki sa Lezo
Very busy gid kon Domingo
Sa pagsininggit it lugro, lugro
Maski ro andang taeagbasan madaeum.

Luwa 98

Sa amon nga kwarto
Pagkatapos it uean
Ro eangit hahaaywan.

Luwa 99

Kon mag-agto ka sa Lezo
Owa ka gid igto hiagto
Kon sa pag-uli mo
Owa ka't baeon nga kueon ag puto.

Luwa 100

Si Angelo de la Cruz
Nag-agto sa Iraq;Sa anang pag-uli
Ro kalinungan it Pilipinas natabyog.

Luwa 101

Pag-agto ko sa Batan
Hakita ko si Datu Kalantiao--
Nagalibog ra ueo.
Ginasuspitsuhan kuno ra Kodigo.

Luwa 102

Pag-agto ko sa Batan
Ra ueo ni Datu Kalantiao nagabukae.
Ro ana kuno nga Kodigo
Owa't kamatuoran.

Luwa 103

Pagkaeunod ku Solar I
Sa baybayon it Guimaras
Namatay ro mga isda
Pero nabuhi ro mga researchers

Luwa 104

Kon Valentine's Day
Gahueap it petals si Elsa:
He loves me, he loves me not
Ham-at owa imaw riya?

Luwa 105

Pagbugtaw ko kaina
Habatian ku rang limog:
Inay, siin ka?
Ham-at gin-aywan mo ako iya?

Luwa 106

Si Lolo Itsong nagpanaw kaina,
Sa Maeara nagpaliwa-liwa;
May ana nga hakita
Daywang tambibidli nga puea.

Luwa 107

Indi ka magtangis pawikan
Kun ikaw hay amon nga madakpan;
Ring bagoe sa museum ibutang
Agod makita it sangkatawuhan.

Luwa 108

Pagkatapos it fiesta
Masadya gid ro tanan,
Owa't eabot kay Nanay
Kun paano mabayran ro utang.

Luwa 109

Ro among malunggay
Abu gid ro natabangan
Ay ro among palibot
Owa eo't problema sa andang tinuea

Luwa 110

Sa Super it Iloilo
Adlaw-adlaw ro fiesta't mga eangaw
Sa mga isda ag karne
Nga ginadisplay

Luwa 111

Paghalin ko sa baeay
Nagbilin kakon si Tatay,
Indi gid ako mag-uli
Kon owa ako't mabitbit nga monay.

Luwa 112

Sa ibabaw ku among atop,
May gakabitkabit nga kabog;
Tonto nga kabog
Gusto gid magpabilog-bilog.

Luwa 113

Mabahoe nga balita!
Nagbunga ro mansanas sa Pilipinas
Ag ro iba, sa Alaska.

Luwa 114

Mabahoe nga balita!
Si Lola naka-miniskirt eot-a,
May cellphone pa
Nga nagakabit-kabit sa hawak na!

Luwa 115

Si Lola ag si Lolo
Kada isaea kanda may camera nga cellphone.
Ro anda nga load, daywang adlaw eang ubos eon
Ay ginapasaload gali sa apong mahugod.

Luwa 116

Kada agahon
Alas tres si Nanay kon magbangon
Agod temprano pa kuno
Si Tatay magtug-on.

Luwa 117

Igto sa Kalibo
May daeaga nga matambok
Kon imaw mag-eag-ok,
Nagakaeamatay ro namok.

Luwa 118

Igto sa Barangay Bolilao,
May gintabang karne nga hilaw;
Peste nga ayam
Gintuslok na ra kalimutaw.

Luwa 119

Pagsaka ku presyo't mga baeakeon
Nagsaka man ro hemline it mga daeaga,
Pero nagpanaog ro andang neckline.

Luwa 120

Ro ukay-ukay sa Leganes
Ginadayo it mga tawo
Nga nakadyip
Ag nakakotse.

Luwa 121

Nag-agto ako sa Banga
Nakakita ako't buaya.
Grabe nga buaya
Sa dila hasta sa Buruangga.

Luwa 122

Igto sa Takas
May baeay nga mataas,
Kon imo nga itay-og
Daw paeay sa sako nga may buslot.

Luwa 123

Sa tanan nga pispis
Rang nanamian gid hay antiyamis
Kon isueod ngani sa hawla
Dayon ra singgit: "Sueod man riya!"

Luwa 124

Masayran ko gid
Kon sin-o ro sa CR
Ay ra huni ka ihi:
"I miss, I miss, I miss."

Luwa 125

Kon ako mag-asawa
Pilion ko gid ro may maeapad nga uma
Ay pagkatapos ku  among kasae,
Ibaligya ko pati ro ana nga saewae.

Luwa 126

Kon gusto mo gid man ako
May pangabay eang ako kimo:
Tuhugon mo ro tungaw
Ag sa kuring ipaihaw.

Luwa 127

Anay ka, anay ka
Mabueag anay ako;
Sige na, sige na
Ay puno eon ring buesa.

Luwa 128

Ah Ching! Susmaryosep.
Rang muskada naasik
Buligan ka it usoy,
Buligan ka it usap.

Luwa 129

Sige padayuna
Ring pag-inagto sa komputeran
Halin sa agahon hasta sa hapon
Agod sa ulihi owa ka't ihapon.
***Melchor F. Cichon

Luwa 130

Tag presidente si Du30
Nagkaeatumba ro mga adik;
Apang naghapay imaw sa Tsina,
Ag ra ueo ni Uncle Sam nag-init.
***Oct 21, 2016***