Search This Blog

Thursday, October 19, 2006

Paano Kita Mahaeon?

By Elizabeth Barrett Browning

Paano baea kita mahaeon? Pahuyapa ako ku mga paagi.
Mahae kita sa kadaeom ag kaeapad ag kataas
Nga maabot kang kaeag, kon ro pamatyag hay maeayo sa panan-aw.
Para sa katapusan it kabuhi ag sa hamiling grasya.
Mahae kita sa kataas it adlaw-adlaw
Nga pinakamalinong nga kinahangeanon, sa kahayag it adlaw ag it kandila.
Mahae kita nga may kahilwayan, paris ku tawo nga naga-usoy it kamatuuran.
Ginamahae kita it dalisay, sa andang paghalin sa pagbayaw.
Mahae kita nga may kainit nga ginagamit
Sa magueang ko nga mga kasubo, ag sa kabataan ko nga pagsalig.
Mahae kita nga may pagmahae nga ingko maduea
Sa may naduea ko nga mga santos. Mahae kita nga may pagginhawa,
Mga hiyum-hiyum, mga euha, sa tanan nga kabuhi ko, ag, kon pilion it Dios,
Eabaw pa gid rang pagmahae kimo sa pagtaliwan ko.

Gin-Inakeanon ni Melchor F. Cichon
February 13, 2005