Search This Blog

Saturday, April 14, 2007

A Poem by Greg M. Ibesate

GREG M. IBESATE


PARA SA PUNONG KAMATSILI


Kahapon lang

sa isang maliit ng isla

sa tunga ng ilog

ika'y nakatayong nagmamalaki't

ikinakaway mo ang iyong mayayabong na dahon

habang ang tubig animo'y

nagpoprosisyon at nagbubulong-bulungan.

Ngayon hayan ka't

sakaluhod

para bang nagpapakitluoy

dahil ang lupang iyong kinatatayuan

ay hinayhinay na nilalamon

ng tubig na para bang

nagkakagulo kung saan

ang patutungguhan.