Search This Blog

Sunday, April 15, 2007

Poems by Peping Tansinko Manyas

Peping Tansinko Manyas.

(Note: Please take note of the spelling of the words.)


Sa Adlaw Nga Kinamatyan Nay Doctor Jose Rizal


Rizal, sa imong taeahurong eubnganan,

Nga binunyaga’t euha king ginikanan.

Sinubeaka’t matahum’g mang kabueakan;

Adlaw ngara, akon mang ginahaearan,

Ro imong mahimayaong eubongan,

Pag pamaeandong adlaw mong kinamatyan,

Pag panubos ku kalisdanang napas-an,

Ku banwang eumos sa kagha ag kaeupigan.

Dinuea, Rizal, kabuhi mo ag eawas,

Ku manga nag gahum’g, may gawing mapintas,

Apang ri’ng ngaean ag dugo nga umawas,

Nga sa kasakitan ku banwa humaw-as,

Sa among tagiposuon wa’t pag kaeugnas,

Rayang sinabod mong timgas nga eamigas,

Ay ro kaduemanan hay nabukeas,

Umiwag masigang Adlaw’t Pilipinas.

Rizal ro eubongan imo nga linugsad,

Wa mo kahilaki, kabuhing hinaead,

Sa kaeangitan imong pinanaad,

Dugo nimo nga inuea hay mamuad,

Maga kaaeaman nga ikabansag,

Nga maga hatud ku imong mga igmanghud,

Sa KAHIMAYAAN nimo nga gina hangad,

Ku banwa natong kueabos it paead.

Hinayhay sa atong manga kabukiran,

Sa makanonggusbong adlaw mong kinamatyan,

Hayahay nga bumayaw ku kadungganan,

Ku Pilipinas naton nga naeueotan,

Nga pumadabdab sa katagiposuonan,

Ku paghigugma sa banwang binugtawan;

Kabay nga imaw mabanhaw it uman,

Agud maangkon ro KAHAMUNGAYAAN.

Rizal, banwa’y naga antus kalisdanan,

Tuksa ro eangitnon nimo nga pueuy-an:

Tueoka makasisin-it nang kahimtangan,

Sa sugong nang gina antus nga kasakitan,

Eawod nga euha anang gina eanguyan,

Krus hay maw ra ana nga gabayan,

Nga sa kapilitan imaw hay maeugdang,

Kon ku atong manga kadugo imaw pabay-an.

Rizal, rayang adlaw nimong kinamatyan,

Among gina tahud ag gina padungganan,

Ag pag tahud ku adlaw nga kinamatyan,

Ku Makagagahum ag Hari sa tanan,

Tungod nga rayang adlaw mong kinamatyan,

Binayaw ag tinahod ro katarungan,

Ku Pilipinas naton nga nahamut-an.


................Kalibo, Akean, Diciembre 1, 1913.

***

Haead Sa Adlaw Nga Kinamatyan Ku Napueo Ag Siyam Sa Akean


Makangingidlis, mamingaw nga kaaganhon,

Ro pomukaw sa inyo nga katoeugon,

Inyo nga ginbugtawan…Ay!...Kamatayon,

Gin tangisan it abung tagiposuon,

Ro inantus ninyong kasakit nga sugong,

Ku pag euwas sa Banwang kaugalingon.

Himaya kamon ro adlaw ngarandaya,

Nabukeas tabon sa among mata;

Sa inyong pag kamatay, kami kumilaea,

Ku pag higugma sa binugtawang banwa,

Eamigas ro inyo nga sinabod ngara,

Nga among gina palangga ag gina higugma.

Bulahan ro inyong manga kapaearan,

Ngani kamo among gina padunggan,

Himpit, tunay amon nga gina padunggan’

Ro adlaw ngara nga inyong kinamatyan,

It bugana nga manga kalipayan,

Ag amog gina hadkan ro inyong eubongan. (1926)